Gbiker

106 tekstów – auto­rem jest Gbi­ker.

Je­dynie wol­ny umysł zdol­ny jest uchwy­cić piękno te­go świata. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 23 czerwca 2013, 00:10

Każdy dzień jest piękny i wyjątko­wy to tyl­ko my jes­teśmy ta­cy sami. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 15 grudnia 2012, 11:15

Jeśli wiesz czym jest zło to dlacze­go nie wal­czysz o dob­ro ? 

myśl
zebrała 111 fiszek • 17 listopada 2012, 17:50

Czerń to połącze­nie wszys­tkich ko­lorów, a biel to ich całko­wity brak. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 listopada 2012, 15:59

Cza­sami trud­no jest znieść wi­dok uwięzione­go stworze­nia, z którym prze­cież dzielę świat, a które jest więzione tyl­ko dla­tego, że jest wyjątko­we i piękne. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 23 października 2012, 12:20

Jed­na róża wręczo­na we właści­wej chwi­li, o wiele więcej mówi o uczu­ciach niż cały bu­kiet in­nych kwiatów. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 października 2012, 09:57

Ro­wer nie tru­je, lecz ratuje.

Odtwórz  

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 września 2012, 18:51

Jeżeli człowiek jest wy­ciszo­ny i nie ma zbyt wiel­kich nadziei to spływa na niego spokój. To dob­rodziej­stwo, ale nie szczęście. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 16 września 2012, 13:01

Cza­sem praw­da nie wys­tar­cza. Cza­sem ludzie zasługują na coś więcej. Zasługują na nag­rodę za swoją wiarę.

In­spi­rac­ja: Monte 

myśl
zebrała 47 fiszek • 1 września 2012, 12:44

Rower

Ten świat to Ty i Ja
To My góry i lasy
Już czas jeźdźmy stąd
Posłuchaj i patrz
Przyroda
Dla­tego kochaj i trwaj. 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 18 sierpnia 2012, 10:40

Gbiker

Cichy szary człowieczek, który kocha przyrodę, zwierzęta i swój rower :) Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gbiker

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność